فروش دستگاه (1000 واحد)

 

 در آمد حاصل از فروش (میلیارد CNY)